2020-2021-nji okuw ýyly boýunça dalaşgärler üçin giriş synaglar hakynda maglumat

01.06.2020

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek 2020-njy ýylyň awgust aýynyň 11-i we 12-si, 14-15-i günlerinde “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň politehniki orta hünär okuw mekdebinde (Aşgabat ş. ) geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinde geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bimedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalaýarlar:

Saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

Çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Baş sahypa

Dalasgär ücin

Okuw meyilnamalar

Biz barada

Habarlaşmak üçin

Adres: Aşgabat şäheri, 2029 köçe j. 64

Telefon: +993 12 34-58-00

Telefon: +993 12 34-69-59

Email: politehnikum@online.tm